Iedere organisatie, iedere asset en ieder project, programma of portfolio van projecten krijgt te maken met risico’s: gebeurtenissen die kúnnen optreden en een (vaak vervelend) gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan een gebeurtenis waardoor de prestatie van een asset onder druk komt te staan of waardoor de voortgang van een project of programma wordt belemmerd. Vaak zijn risico’s negatief, maar in sommige gevallen zorgen ze juist voor nieuwe of andere mogelijkheden.

Risicomanagement

Risicomanagement is het expliciet maken en proactief beheersen van risico’s om doelstellingen te behalen. Dat kunnen doelstellingen van een specifiek project zijn, maar ook van een afdeling of zelfs van de totale organisatie. Binnen risicomanagement ligt de focus al gauw op doemdenken. De mensen van Delta Pi dagen je uit om dat om te buigen naar doeldenken. Door te focussen op het doel (en niet alleen op de risico’s) ben je als organisatie beter in staat om bedreigingen en onzekerheden te beheersen en kansen te benutten. Kansen die je door doemdenken waarschijnlijk had gemist.

De mensen van Delta Pi ondersteunen je op het gebied van strategisch-, project-, programma- en/of portfoliorisicomanagement. We hebben diepgaande kennis van de technisch inhoudelijke aspecten en hebben daartoe diverse methoden en technieken ontwikkeld. Ook helpen we je graag bij het implementeren van risicomanagement in je organisatie en processen.

De Delta Pi aanpak

Risicomanagement is maatwerk: ieder vraagstuk vraagt om een andere benadering. Door te starten met de Risk Maturity Scan bepalen we samen met jou de scope van de opdracht. We meten hoe volwassen je organisatie is op het gebied van risicomanagement en bepalen de daadwerkelijke vraag. Is er ‘alleen’ behoefte aan specialistische kennis of ligt er ook een ontwikkelingsvraagstuk en kunnen we betrokkenen opleiden of op een andere manier betrekken in het proces? Door doelen in kaart te brengen, evenals de context en de randvoorwaarden, verzekeren we onszelf en jou ervan dat we met de juiste dingen bezig zijn.

Risicomanagement implementeren

Als blijkt dat er behoefte is aan het implementeren van risicomanagement in de organisatie, gaan we aan de slag met het Delta Pi Verbeter- en Verandervizier©.

  1. We beginnen met het opstellen van een (transitie) roadmap waarin we doelstellingen en tijdpad bepalen. Deze roadmap geeft richting en houvast tijdens het hele traject.
  2. Fasegewijs en doelgericht inventariseren we de vereiste verbeteringen, die we vastleggen in een verbeteragenda. In die agenda staan concrete verbeterstappen die betrekking hebben op de zeven thema’s uit de Risk Maturity Scan.
  3. Door de verbeterstappen vervolgens samen uit te voeren, helpen we jouw organisatie niet alleen bij het ontwikkelen van risicomanagement, maar waarborgen we ook dat de werkwijze op proces- en organisatieniveau wordt geïmplementeerd en geïnstitutionaliseerd. Oftewel; er is aandacht voor zowel de methodische als de organisatorische aspecten.

Risicomanagement uitvoeren

Als blijkt dat er een behoefte bestaat aan het in kaart brengen en managen van de risico’s met betrekking tot een project, programma of portfolio, dan is onze aanpak als volgt:

  1. Samen maken we op gestructureerde wijze de risico’s inzichtelijk aan de hand van goed voorbereide brainstormsessies met experts binnen jouw organisatie. We maken expliciet wat er kan gebeuren en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn.
  2. In de risicoanalyse beschrijven we de risico’s, de gevolgen van deze risico’s bij optreden en de maatregelen die genomen moeten worden om bedreigingen te beheersen en kansen te benutten. Is een risico niet te beheersen? Dan beschrijven we hoe de gevolgen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden.
  3. Als we samen alle risico’s en gevolgen in kaart hebben gebracht, wegen we ieder risico. Dat doen we aan de hand van een risicomatrix, waarmee we de tolerantiegraad van de risico’s bepalen: welke risico’s vereisen een actie en welke niet?
  4. In de laatste fase maken we de stap van analyse naar management. We concretiseren de maatregelen voor de actie vereisende risico’s en helpen je de maatregelen te treffen die nodig zijn om de risico’s beheersbaar te maken of de kans van optreden verminderen. Is dat niet mogelijk, dan zorgen we dat je de gevolgen van het optreden beperkt.

Welke aanpak we ook kiezen; we streven altijd naar een situatie waarin het risicomanagement  onderdeel wordt van je organisatie, project, programma of portfolio.  Meer weten?